Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2510
Title: Preemptif Analjezide İntravenöz Deksketoprofen İle İntravenöz Tramadol Etkilerinin Karşılaştırılması
Authors: Kesici, Sevgi
Türkmen, Ülkü Aygen
Kalyon, Seray
Altan, Hatice Aysel
Kesici, Uğur
Keywords: Deksketoprofen
Tramadol
Preemptif analjezi
Postoperatif ağrı
Dexketoprofen
Tramadol
Preemptive analgesia
Postoperative pain
Issue Date: 2015
Abstract: Amaç: Bu çalışmada; inguinal herni operasyonu yapılması planlanan hastalarda preemptif analjezide kullanılan deksketoprofen ve tramadol’ün parenteral formlarının etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ASA I-II, 20-40 yaş, toplam 60 hasta dahil edildi. Hastalar Grup D (deksketoprofen, n=30) ve Grup T (tramadol, n=30) olarak rastgele 2 gruba ayrıldı. Kalp atım hızı, ortalama arter basıncı, periferik oksijen satürasyonu değerleri; entübasyon öncesinde/sonrasında ve postoperatif dönemde belirli periyotlardaki değerleri kaydedildi. Anestezi indüksiyonundan 15 dk önce, Grup D’ye deksketoprofen 50 mg, Grup T’ye ise tramadol 1 mg kg-1 % 0.9 NaCl içinde 15 dakikada İV infüzyon şeklinde uygulandı. Postoperatif Görsel Analog Skala (VAS) değerleri kaydedildi. Postoperatif dönemde ek analjeziye ihtiyaç duyan hastalar ve ilk analjeziğe ihtiyaç duyma süreleri kaydedildi. Hasta memnuniyeti skorları, bulantı-kusma ve diğer yan etkiler kaydedildi.Bulgular: Postoperatif dönemde Grup T’deki hastaların ilk analjeziğe ihtiyaç duyma süreleri Grup D’ye göre yüksek bulundu (Grup D: 26.33±17.07 dk, GrupT:77.67±33.96 dk, p=0.000). Grup D deki hastaların %53.3’ü ek analjeziye ihtiyaç duyarken, Grup T’ deki hastaların %30’u ihtiyaç duymuştur (p>0.05). Grup D’ nin 10.dk, 30.dk, 1.sa ve 2.sa VAS değerleri Grup T’ ye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunurken (p<0.05); 3., 6., 12., 24. saatlerdeki VAS değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplar arasındaki hasta memuniyetinde anlamlı fark saptanmadı. Postoperatif bulantı-kusma görülme sıklığı Grup T’de Grup D’ye göre yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak; preemptif İV deksketoprofenin analjezik etkinliğinin yeterli olmadığı, doz ve uygulama zamanı yönünden daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu kanaatindeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2510
ISSN: 2149-5769
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Sayı 1_p076-088.pdf368.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.