Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2510
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKesici, Sevgi-
dc.contributor.authorTürkmen, Ülkü Aygen-
dc.contributor.authorKalyon, Seray-
dc.contributor.authorAltan, Hatice Aysel-
dc.contributor.authorKesici, Uğur-
dc.date.accessioned2019-07-03T06:41:53Z-
dc.date.available2019-07-03T06:41:53Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn2149-5769-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2510-
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada; inguinal herni operasyonu yapılması planlanan hastalarda preemptif analjezide kullanılan deksketoprofen ve tramadol’ün parenteral formlarının etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ASA I-II, 20-40 yaş, toplam 60 hasta dahil edildi. Hastalar Grup D (deksketoprofen, n=30) ve Grup T (tramadol, n=30) olarak rastgele 2 gruba ayrıldı. Kalp atım hızı, ortalama arter basıncı, periferik oksijen satürasyonu değerleri; entübasyon öncesinde/sonrasında ve postoperatif dönemde belirli periyotlardaki değerleri kaydedildi. Anestezi indüksiyonundan 15 dk önce, Grup D’ye deksketoprofen 50 mg, Grup T’ye ise tramadol 1 mg kg-1 % 0.9 NaCl içinde 15 dakikada İV infüzyon şeklinde uygulandı. Postoperatif Görsel Analog Skala (VAS) değerleri kaydedildi. Postoperatif dönemde ek analjeziye ihtiyaç duyan hastalar ve ilk analjeziğe ihtiyaç duyma süreleri kaydedildi. Hasta memnuniyeti skorları, bulantı-kusma ve diğer yan etkiler kaydedildi.Bulgular: Postoperatif dönemde Grup T’deki hastaların ilk analjeziğe ihtiyaç duyma süreleri Grup D’ye göre yüksek bulundu (Grup D: 26.33±17.07 dk, GrupT:77.67±33.96 dk, p=0.000). Grup D deki hastaların %53.3’ü ek analjeziye ihtiyaç duyarken, Grup T’ deki hastaların %30’u ihtiyaç duymuştur (p>0.05). Grup D’ nin 10.dk, 30.dk, 1.sa ve 2.sa VAS değerleri Grup T’ ye göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunurken (p<0.05); 3., 6., 12., 24. saatlerdeki VAS değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplar arasındaki hasta memuniyetinde anlamlı fark saptanmadı. Postoperatif bulantı-kusma görülme sıklığı Grup T’de Grup D’ye göre yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak; preemptif İV deksketoprofenin analjezik etkinliğinin yeterli olmadığı, doz ve uygulama zamanı yönünden daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu kanaatindeyiz.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectDeksketoprofentr_TR
dc.subjectTramadoltr_TR
dc.subjectPreemptif analjezitr_TR
dc.subjectPostoperatif ağrıtr_TR
dc.subjectDexketoprofentr_TR
dc.subjectTramadoltr_TR
dc.subjectPreemptive analgesiatr_TR
dc.subjectPostoperative paintr_TR
dc.titlePreemptif Analjezide İntravenöz Deksketoprofen İle İntravenöz Tramadol Etkilerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolAim: In this study, we aimed to evaluate the effects of dexketoprofen and tramadole used for preemptive analgesia in patients who were planned to undergo inguinal hernia surgery. Materials and Methods: Totally 60 patients with ASA I-II were included in the study. The patients were randomly separated into two groups: Group D (dexketoprofen, n=30) and Group T (tramadole, n=30). Values of heart rate, mean arterial pressure and peripheric oxygen saturation were recorded before and after intubation and in the postoperative period. Dexketoprofen 50 mg and tramadole 1 mg kg-1 in 0.9 % NaCl were administered as an IV infusion 15 minutes before induction to Group D, and Group T, respectively. Postoperative VAS (Visual Analogue Scale) values were recorded. The patients who needed additional analgesia in the postoperative period and the time for need of first analgesia were recorded. Patient satisfaction scores, nausea-vomiting and the other side effects were recorded. Results: The times required for the first need of analgesic in postoperative period in Group T were higher than the times required in Group D (Group D: 26.33±17.07 minutes, GrupT: 77.67±33.96 minutes, p=0.000). While 53.3% of the patients in Group D needed additional analgesia, 30% of the patients in Group T needed it (p>0.05). VAS values at the 10th minute, 30th minute, 1st hour and 2nd hour in Group D were significantly statistically higher (p<0.05) than the values of Group T; but the difference between VAS values at the 3rd, 6th, 12th, 24th hour were not statistically significant. A significant difference was not determined between patient satisfaction. Postoperative nausea vomiting frequency was higher in Group T than Group D (p<0.05). Conclusion: As a conclusion; we consider that analgesic effectiveness of preemptive iv dexketoprofen is not sufficient and a more comprehensive study in terms of dose and administration time is required.tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber67tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber79tr_TR
dc.identifier.bibliographictagKesici Sevgi, Türkmen Ülkü Aygen, Kalyon Seray, Altan Hatice Aysel, Kesici Uğur, Preemptif Analjezide İntravenöz Deksketoprofen İle İntravenöz Tramadol Etkilerinin Karşılaştırılması(2015), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Healthtr_TR
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Sayı 1_p076-088.pdf368.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.