Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9619
Title: BİR PANDEMİ HASTANESİ ÇALIŞANLARINDA COVİD-19 FOBİSİNİN DEPRESYON VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Authors: CEYLAN, Fatime
Keywords: Covid-19 fobisi
depresyon
tükenmişlik
hastane çalışanları
pandemi
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışmada COVID-19 fobisinin depresyon ve tükenmişlik değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ek olarak çeşitli sosyodemografik değişkenlere göre COVID-19 fobisi, depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin nasıl etkilendiği incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini İstanbul’ da özel bir hastanede çalışan 184 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların 145’ i kadın, 39’ u ise erkektir. Çalışmada, Koronavirüs-19 Fobisi Ölçeği (CP19-S), Beck Depresyon Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyodemografik verilerin yer aldığı sosyodemografik veri formu kullanılmıştır. Çalışmanın analizinde T-testi, tek yönlü varyans (ANOVA), Pearson Korelasyon analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin her bir alt boyutu (psikolojik, somatik, sosyal, ekonomik) ile depresyon arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Koronavirüs-19 fobisi ölçeği ile tükenmişlik alt boyutlarından olan; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları arasında pozitif ilişki, psikolojik alt boyut ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları arasında pozitif ilişki, somatik alt boyut ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları arasında pozitif ilişki, sosyal alt boyut ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları arasında pozitif ilişki, ekonomik alt boyut ile duygusal tükenme puanları arasında pozitif ilişki bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9619
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10425756.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.