Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9575
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE İYİ OLUŞ İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Authors: TİMİSİ, Yeşim
Keywords: Psikolojik Sağlamlık
İyi Oluş
Stresle Başa Çıkma
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmada, hayatlarının kritik bir döneminde bulunan üniversite sınavına hazırlanan bireylerin, pandemi sürecinde, psikolojik sağlamlık ve iyi oluşları ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, okul türü ve anne-baba eğitim durumuna ilişkin veriler kullanılarak psikolojik sağlamlık, iyi oluş ve stresle başa çıkma arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde yaşayıp, üniversite giriş sınavına hazırlanan 255 kadın, 110 erkek olmak üzere toplam 365 kişi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli PERMA Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Ölçeği google formlar üzerinden, gönüllülük esasına göre çevrimiçi olarak doldurtulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programında çözümlenmiştir. Bu araştırmada, betimsel yönteme dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri analizleri sonucu, psikolojik sağlamlık, iyi oluş ve stresle başa çıkma arasında pozitif yönlü ilişki bulunduğu, birinde ki artışın aynı ölçüde olmasa da diğerinde de artışa neden olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda cinsiyet, eğitim durumu ve baba eğitim durumu verileri değerlendirildiğinde psikolojik sağlamlık, iyi oluş ve stresle başa çıkma açısından katılımcılar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Buna karşılık 19 yaş grubu bireylerin olumsuz duyguları daha fazla deneyimledikleri, özel okulda okuyan bireylerin iyi oluşun olumlu ilişkiler alt boyutunda daha yüksek puanlandığı, katılımcıların anne eğitim düzeylerinin üniversite ve yüksek lisans olması, ilkokul ve ortaokul mezunu olanlara göre psikolojik sağlamlığı ve iyi oluşu artırıcı etki yaratmakta olduğu bulguları ortaya konulmuştur
URI: http://hdl.handle.net/11547/9575
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10425676.pdf917.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.