Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9512
Title: PANDEMĠ EKONOMĠSĠNĠN ĠNTERNET ALIġVERĠġĠNE ETKĠLERĠNĠN ANALĠZĠ
Authors: KALKAN, Pınar
Keywords: Pandemi
Covid-19
salgın
tedbir
online alışveriş
e-ticaret
internet
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: 2019 yılının son ayında Çin‟de ortaya çıkan Covid-19 hastalığı hızla salgına dönüĢmüĢ ve tüm dünyayı etkisi altına alması ile pandemi olarak ilan edilmiĢtir. Hastalık tüm dünya ülkelerinin sağlık, ekonomi ve toplumsal alanlarında oldukça büyük hasarlar bırakarak ilerlemeye devam etmektedir. ÇalıĢmanın amacı; pandemi öncesinde de tüketici tarafından oldukça benimsenmeye baĢlanmıĢ olan internet üzerinden yapılan alıĢveriĢlerin pandemi sürecinde ne yönde seyir gösterdiği ve pandemi sonrasındaki süreçte nasıl Ģekil alacağının incelenmesidir. ÇalıĢmanın ilk bölümünde, pandemi kavramı üzerinde durulmuĢ, 2019 Covid 19 pandemisinin seyri, Türkiye ve dünyada alınan tedbir ve önlemler ile pandemi sonrası toplumsal ve teknolojik dönüĢüme değinilmiĢtir. Ġkinci bölümde, pandemi sürecinin dünya ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine ve devletler tarafından alınan tedbir ve önlemlere değinilerek, iĢletmeler ile çalıĢanlar üzerinde yarattığı etkilerden bahsedilmi ve pandemi sonrası ekonomik dönüĢüm konusuna yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde, internet üzerinden yapılan alıĢveriĢin süreci ve internet bankacılığı anlatılmıĢ, Covid-19 pandemisinin bu alanlarda yarattığı etki ve değiĢiklikler incelenmiĢtir. Dördüncü bölümde ise, Covid-19 pandemi sürecinin internet alıĢveriĢi üzerindeki etkisi konusu anlatılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9512
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10416558.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.