Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9442
Title: EBEVEYN VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME BAKIŞ AÇISI VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
Authors: KARAYALÇIN, Bilge
Keywords: Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Öğretmeni
Issue Date: 2021
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitime bakış açıları ve farkındalıklarının hangi durumlarda benzerlik ve farklılık gösterdiği ve bu durumlardan yola çıkılarak nasıl çözüm önerileri sunduklarını belirlemektir. Belirtilen amaçlara derinlemesine ve daha ayrıntılı ulaşmak için nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan özel bir okulda öğrenim gören beş-altı yaş grubu çocukların anne, baba ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu dört okul öncesi öğretmeni, çalışmaya katılan öğretmenlerle aynı okulda çocuğu olan dört anne ve dört baba oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme aracılığıyla araştırmaya dâhil edilmişlerdir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaşılan üç adet senaryo ve senaryolar doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Oluşturulan senaryo ve sorular ebeveynlere ve öğretmenlere çevrimiçi görüşme yolu ile okutulmuştur ve aralarında tartışmaları istenmiştir. Çevirimiçi yapılan görüşmeler kayıt altına alınmış ve ardından yazıya geçirilmiştir. Yazıya aktarılan veriler, sürekli karşılaştırma yöntemi aracılığıyla aynı sorulara verilen farklı yanıtlar karşılaştırılmış ve tümevarımsal analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem öğretmenlerin hem de ebeveynlerin okul öncesi eğitimde okul-aile iş birliğini önemsedikleri, bu iş birliğinin çocukların eğitimleri ile ilgili sorunları çözdüğü fikirleri benzerlik göstermiştir. Hem öğretmenler hem de ebeveynler fikirlerine saygı duyulduğu, açık ve anlaşılır bir dil konuşulması gerektiğini vurgulamışlardır. Öğretmenler ve ebeveynlerin bakış açılarının farklılık gösterdiği durumlarda vermiş oldukları çözüm önerilerinden en çok göze çarpanlar: hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin çift yönlü iletişime açık olması gerektiği, empati ve karşılıklı bir güven ortamının sağlanması sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar, mevcut literatür temelinde derinlemesine tartışılmış ve bu doğrultuda öneriler sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9442
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10410825.pdf992.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.