Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9371
Title: EBEVEYN İLETİŞİMİNİN ERGENLERİN SOSYAL-DUYGUSAL BECERİ ALGILARI ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Y
Authors: KÜPELİ, Ufuk
Keywords: Demografik Bilgiler
Ebeveyn
Ebeveyn İletişimi
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışmada ebeveyn iletişiminin ergenlerin sosyal-duygusal beceri algılarını anlamlı olarak yordayıp yordamadığı ele alınmıştır. Çalışma genel tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken ergenlerin sosyal-duygusal beceri algılarıdır. Ebeveyn iletişimi ise yapılan analizler çerçevesinde hem bağımlı hem bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Araştırmadaki diğer bağımsız değişkenler ise anne, baba ve çocuğun yaşı, medeni durum, çocuk (kardeş) sayısı ve ailenin eğitim ve gelir düzeyi şeklindedir. Bu araştırmada anne ve babaların ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişimi ve ergenlerin sosyal-duygusal beceri algılarının aile eğitim, yaş, çocuk (kardeş) sayısı ve cinsiyet değişkenlerine göre değişip değişmediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca anne ve baba iletişimi ve yaşı ve çocuğun yaşı değişkenlerinin ergenlerin sosyal duygusal beceri algılarını anlamlı olarak yordayıp yordamadığı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ili Anadolu yakası Kartal ilçesinde lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ve onların anne babaları evren olarak belirlenmiştir. Toplamda 510 kişiden (170 anne, 170 baba, 170 ergen) veri elde edilmiştir. Veriler Çocuk Bilgi Formu, Aile Bilgi Formu, Ebeveynin Çocuğuyla İletişimi Ölçeği ve Sosyal-Duygusal Beceri Algısı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir; araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin düzeyi ve ergenlik dönemindeki çocuklarının sosyal duygusal beceri algıları yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Bir diğer sonuç ise babaların ergenlik dönemindeki çocuklarıyla iletişimlerinin düzeyi, annelerinkine göre daha yüksektir. Diğer yandan anne ve babanın yaşı ve kardeş sayısı değişkenleri, ergen bireylerin sosyal-duygusal beceri algılarını anlamlı olarak farklılaştırmaktadır. Ayrıca tek çocuk olan ergen bireylerin sosyal-duygusal beceri algıları kardeşi olan bireylerinkine göre daha yüksektir ve araştırmaya katılan ergen bireylerin sosyal duygusal beceri algılarını anlamlı ve tek yordayan değişken babanın çocuğuyla olan iletişiminin düzeyidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9371
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10391531.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.