Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8479
Title: BABY BOOMERS, X, Y ve Z KUġAKLARININ TOPLUMSAL CĠNSĠYET ALGISININ SOSYOLOJĠK OLARAK ĠNCELENMESĠ VE KARġILAġTIRILMASI
Authors: BALCI, Ceyda
Keywords: Baby Boomers
X Kuşağı
Y Kuşağı
Z Kuşağı
Toplumsal Cinsiyet
Issue Date: 2020
Abstract: Araştırma İstanbul İli genelinde Baby Boomers, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağının Toplumsal Cinsiyet Algısının Sosyolojik Olarak İncelenmesi ve Karşılaştırılması yönünde gerçekleştirilmiştir. Anket her kuşaktan eşit sayıda kadın ve erkek katılımcılara değerlendirme ölçütü olarak uygulanmıştır. Araştırmanın amacı kuşakların toplumsal cinsiyete ve kadın – erkek ilişkilerine bakış açılarını anlamak ve buna etken olan değerlerin ortaya konmasını sağlamaktır. Çalışma verileri tarama modeli ile „‟ Kişisel Tanıma Formu‟‟ ve „‟Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği‟‟ anketidir. Veriler bu değerlendirme modeli ile birlikte elde edilmiştir. Toplanan veriler üzerinden standart sapma, ortalama, minimum, maximum değerlerin yanı sıra frekans tabloları, anova testi, t testi analizleri yapılmıştır. Bu nedenle veriler, betimleyici istatistikler (descriptive statistics) kullanılarak çözümlenmiştir. Testlerin anlamlılık düzeyi olarak p<,05 düzeyi yeterli görülmüştür. Bu çalışma ile birlikte gelişmekte ve değişmekte olan dünya ve yaşam koşullarına göre kuşakların, toplumsal cinsiyet algısı incelenecektir. Kuşaklar arası karşılaştırma yapılarak günümüze kadar kat etmiş olduğu yol haritası ve toplumsal cinsiyete bakış açıları, fikir ayrılıkları üzerinde durulacaktır. Kuşaklar sırasıyla; Baby Boomers (1946 -1964), X Kuşağı (1965 -1980), Y Kuşağı (1981 -1995) ve Z Kuşağı (1996 ve Sonrası) olarak adlandırılmaktadır. Bu kuşakların ilki ile son kuşak arasındaki zaman diliminde toplumsal cinsiyet algısına bakış açısının nasıl ve hangi etmenler doğrultusunda değiştiği ele alınacaktır. Bu çalışmada kültürel ve teknolojik faktörlere de yer verilerek kuşakların toplumsal cinsiyet algısı ve kuşaklar arasında toplumsal cinsiyete bakış acısının farlılıkları ve nedenleri ortaya konmaya çalışılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8479
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10368956.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.