Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7544
Title: OKUL MÜDÜRLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Authors: SÖNMEZ, Caner
Keywords: Okul müdürü
kişisel gelişim
aile boyutunda kişisel gelişim
mesleki boyutta gelişim,
sosyal sorumluluk boyutunda kişisel gelişim
Issue Date: 2021
Abstract: Bu araĢtırmada okul müdürlerinin kiĢisel geliĢime iliĢkin görüĢlerinin ve eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. AraĢtırma kapsamında kiĢisel geliĢim kavramının toplumsal boyutu ele alınmıĢtır. Bu bağlamda kiĢisel geliĢimin aile boyutuna, mesleki boyutuna ve sosyal sorumluluk boyutuna iliĢkin okul müdürlerinin görüĢlerinin ve eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıĢ olup, araĢtırmanının çalıĢma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Tekirdağ Ġli, Çerkezköy ilçesinde bulunan devlet ortaokullarında görev yapan 10 okul müdüründen oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılarak elde edilmiĢ olup, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, kiĢisel geliĢimin aile ve mesleki boyutunda okul müdürlerinin büyük çoğunluğu kendilerini yeterli görmekte ve daha iyiye ulaĢmak için çaba gösterdiklerini düĢünmektedirler. Aynı zamanda okul müdürlerinin hem aile yaĢamlarında hem de iĢ yaĢamlarında kendilerini demokratik, yeniliklere ve geliĢime açık olarak gördükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan okul müdürleri, mesleki alanlarda fark etmedikleri eksiklerinin olabileceğini, fark ettikleri eksikleri gidermek için çabaladıklarını, daha önce karĢılaĢmadıkları durumlara iliĢkin eksikleri ise tecrübe ettikçe giderdiklerini belirtmiĢlerdir. Okul müdürlerinin meslekleri ile ilgili hizmet içi eğitimlere katıldıkları, büyük çoğunluğunun bu konuda istekli ve gönüllü oldukları, bunun yanı sıra iĢ yoğunluğunun hizmet içi eğitimlere katılımı ve eğitimlerin verimini olumsuz etkilediği; okul müdürlerinin bir kısmının iĢ-aile yaĢam dengesini kurmada zorlandıkları tespit edilmiĢtir. Okul müdürlerinin aynı zamanda yakın çevresine, ülkesine, dünyaya karĢı sorumluluk hissettiklerine ve rahatsızlık duydukları sorunların çözümüne yönelik etki alanları düzeyinde çaba x gösterdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, okul müdürlerinin kiĢisel geliĢimlerini sağlamalarına yönelik bütçelerine ek yük getirmeyecek, geliĢimlerini destekleyecek, onlara rehberlik edecek imkan ve fırsatlar sunulması, bu konuda özendirici olunması önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7544
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10387561.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.