Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7535
Title: OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN OKUL YÖNETĠCĠLERĠ VE ÖĞRETMENLERĠN DAĞITIMCI LĠDERLĠK VE ORTAK KARAR ALMAYA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Authors: Sadoula, Gkioultzan
Keywords: Dağıtımcı liderlik
ortak karar alma
okul öncesi eğitim kurumları
öğretmen
okul yöneticisi
nitel
Issue Date: 2019
Abstract: Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüz dünyasında değişen örgütsel koşullara bağlı olarak yeni liderlik kuramları da literatüre kazandırılmaktadır. Liderliğin grup üyeleri arasında dağıtılan bir olgu olarak grubun tüm üyeleri için gelişime önem verdiğini ve liderlik görevinin sadece bir kişi ile sınırlı olamayacağını, grup içerisinde dağıtılması gerektiğini ifade eden dağıtımcı liderlik kavramı da yeni literatüre kazandırılan kuramlardan biridir. Kavram ile ilgili literatür incelendiğinde dağıtımcı liderlik kavramının eğitim kurumlarında uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Çünkü dağıtımcı liderliğin kolektif, koordineli ve dönüşümlü ağlar içerisinde işleyebilen yapısı nedeni ile okul için önemli bir model olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin dağıtımcı liderlik ve ortak karar alma olgularına ilişkin görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından okul öncesi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin dağıtımcı liderlik ve ortak karar alma olgularının okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanabilirliği, avantajları, sınırlılıkları ve önkoşullarına ilişkin görüşlerini içeren yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme tekniği ile 12‟si okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerden, 11‟ise okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden oluşan toplam 23 kişiye uygulanmıştır. Toplanan veriler ile yapılan içerik analizi sonucunda “Liderlik Algısı”, “Fayda Algısı”, “Sınırlılıklar” ve “Ön Koşullar” olmak üzere toplam dört temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan temaların, okul öncesi eğitim kurumlarında dağıtımcı liderlik ve ortak karar alma süreçlerinin benimsenmesi ve sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için farkındalık yaratmaya yönelik xii çalışmalardan, yönetici ve öğretmenlerin bilgilerinin artırılması ve davranışlarının yönlendirilebilmesi amacı ile verilebilecek eğitim içeriklerinin planlanmasına kadar geniş bir ölçekte kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7535
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10313570.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.