Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7235
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAKGÜNEŞ, Safiye-
dc.date.accessioned2021-04-16T10:18:30Z-
dc.date.available2021-04-16T10:18:30Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/7235-
dc.description.abstractAraştırmanın amacı 14-18 yaş arası ergenlerin psikososyal gelişim dönemleri kazanımları ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmanın evrenini; İstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan devlet ve özel okullarda eğitim görmekte olan 8. ve 12.sınıf aralığındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise 2017-2018 yılında Üsküdar ilçesinde öğrenim gören toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlar içinden hatalı veya eksik ölçek dolduran 6 öğrenci çalışmaya dahil edilmemiş ve toplam 194 öğrenci değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ve envanterler; Kişisel Bilgi Formu, Veli İzin Formu, Erikson’un Psikososyal Gelişim Dönemleri Ölçeği ve Coopersmith Özsaygı (Benlik Saygısı) Envanteri 14-18 yaş arası öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular 14 -18 yaş arasındaki ergenlerin psikososyal gelişim dönemlerindeki kazanımlarıyla benlik saygıları arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, psikososyal gelişim süreçlerinden biri olan girişimcilik kazanımı, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek ergenlerin girişimcilik ortalaması (40,2), kızlardan yüksek (38) olarak bulunmuştur. Yaş gruplarına bakıldığında 16-17 yaş grubunun özgüven ortalaması, 14-15 yaş grubundan daha yüksektir. Aile tipine göre ölçekler karşılaştırıldığında; istatiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Bu araştırmaya göre yaş ile benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.Benlik saygısı ile akademik başarı arasında da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.subjectErgenlik dönemitr_TR
dc.subjectKimlik gelişimitr_TR
dc.subjectBenlik saygısıtr_TR
dc.subjectPsikososyal gelişimtr_TR
dc.title14-18 YAŞ ARASI ERGENLERİN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ KAZANIMLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10309763.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.