Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2313
Title: IMMIGRANTS IN EU: HOW DO LOCAL GOVERNMENTS HELP IMMIGRANTS TO INTEGRATE
Authors: Tataru, Maria Roxana
Keywords: Göç
Entegrasyon
Hükümet
Avrupa Birliği
Göçmen
Immigration
Integration
Government
European Union
Immigrant
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: AB'deki genişleme süreci nedeniyle göç, dünya siyasetinde kilit bir rol kazanmıştır. Entegrasyon politikaları yeni değildir, çünkü bazı ülkelerde 1980 yılına kadar uzanmaktadır. Entegrasyon tartışmalarında ve son on yılda entegrasyon politikası oluşturma ile ilgili ayarlamalarda önemli değişiklikler olmuştur. Bu çalışmanın amacı, AB ülkelerindeki göç eğilimlerini değerlendirmektir. İkincisi, çalışma yerel yönetimlerin göçmen nüfusa yardımcı olmayı benimsemelerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Üçüncü olarak, araştırmacı göçten kaynaklanan koşulları (sosyal, politik veya ekonomik) değerlendirmeyi amaçladı. Dördüncüsü, araştırmacı, ev sahibi hükümetlerin AB'deki göçmenler için entegrasyon politikasına yönelik çabalarını değerlendirmeyi amaçladı. Yukarıda belirtilen amaçları karşılamak için araştırmacı, birincil veya ikincil verilere dayanan araştırmaları gözden geçirdi. Tezin çeşitli bölümlerini cevaplamak için, araştırmacı ayrıca çeşitli devletlerin sitelerinde verilen bölüm bilgilerinin de desteğini almıştır. Sonuç olarak, göçmen nüfusu, dil engeli, barınma bulmada zorluk, istihdam sorunları, farklı değerleri, normları, inançları, dinleri, ırkları, etnik kökenleri ve yurtları olan besinleri olan yeni bir kültürü benimsemedeki zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Hayatlarının çeşitli yönleriyle (örneğin istihdam) ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Göçmen öğrenciler de sorunların üstünde yüzleşirler. Ayrıca, öğrenciler mali zorluklarla yüzleşmekte ve okul kabul sürecinde zorlanmaktadır. Öte yandan halk, toplum, işyeri ve halka açık yerlerde farklı kültür insanlarıyla da uyum sağlamaları gerektiği için göçmenlerle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır . Dahası, yerli halk göçmenlerin suç, terör ve AB ülkelerinde işsizlikten sorumlu oldukları inanıyor. Araştırmanın bulguları, AB ülkelerine yapılan göçlerin eğitsel ve ekonomik yükselişle birlikte dünya çapında arttığını gösterdi. Bu muazzam göçle başa çıkmak ve göçmen entegrasyonunu artırmak için AB ülkeleri çeşitli entegrasyon programları başlattı. Göçle entegrasyonu desteklemek için, en yeni eğilimlerden biri, entegrasyon politikasının kabul politikasına bağlanmasıdır. İkinci bir eğilim zorunlu entegrasyon tedbirlerinin ve vatandaşlığa geçiş koşullarındaki entegrasyon koşullarının artan kullanımı ve üçüncü olarak entegrasyon politikası, hem dikey (daha az veya daha az bağlayıcı yönetmelikler, yönerge vb.) Hem de yatay süreçler (politika) yoluyla Avrupa'daki gelişmelerden giderek daha fazla etkilenmektedir.( devletler arası öğrenme) Aslında, giderek artan sayıda AB Üye Devletleri, kabul politikalarının bir parçası olarak entegrasyonla ilgili önlemleri kabul ettiler; bu tür önlemlerin göçmenlerin entegrasyon süreçleri üzerindeki etkisi daha çok belirgin değildir. Eldeki araştırmalar, yerli halkın yanısıra göçmenlerden ödün vermeyi ve kültürel çeşitliliği kabul etmeyi önermektedir. AB üye ülkeleri hükümetleri eğitim ve kitle iletişim araçları gibi sosyal kurumları kullanırken "göçmen entegrasyon konularını" aşmaya başlamalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2313
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502088.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.