Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1840
Title: ÖZEL DERSHANELERİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA
Authors: Koca, Zekeriya
Keywords: Müşteri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Eğitim
Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
Özel Öğretim Kurumları
Customer
Customer Relationship Management
Education
Measurment of Costumer Satisfaction
Private Teaching Instituons
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: En iyi eğitim ve öğretim verilecek yer okuldur. Ancak ülkemizde okullar arasında büyük eĢitsizliklerin olması çözümü de beraberinde getirmiĢtir. 1960‟lı yıllarda Türkiye özel dershanelerle tanıĢmaya baĢlamıĢtır. Eğitim sistemindeki açığı iyi gören giriĢimciler ardı ardına dershaneler açmıĢtır. Devlet, okullarında eğitimi parasız vermektedir. Dolayısıyla devlet okulunda öğrenim gören bir öğrencinin müĢteri olması beklenemez. Fakat aynı öğrenci bir dershaneye kayıt olduğunda “müĢteri” haline gelmektedir. Ülkemizde her yıl milyonlarla ifade edilecek kadar çok öğrenci, istedikleri yerleri kazanabilmek için bir yarıĢ içerisine kendini bulmaktadır. Daha iyi bir gelecek için bu sınavlara daha en iyi Ģekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler özel dershanelere gitmektedirler. YaĢayabilmesi öğrencilerden gelecek olan para akıĢına bağlı olan dershaneler, hem kendi müĢterilerini koruyabilmek hem de yeni müĢterileri dershanelerine çekebilmek amacıyla MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimine önem vermeleri gerekmektedir. Bu araĢtırmada Ġstanbul‟un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren ve en çok öğrenciye sahip olan bazı özel dershanelerin öğrencilerine bir anket uygulanmıĢtır. Bu ankete verilen cevaplar ıĢığında bu dershanelerin müĢteri iliĢkilerinde ne durumda oldukları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla araĢtırmanın birinci bölümünde müĢteri iliĢkileri yönetiminin kavramsal çerçevesi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümde eğitim kavramı ve Türk eğitim sistemi üzerinde durulmuĢtur. Üçüncü bölümde Türkiye‟de özel dershane kavramı irdelenmiĢtir. Dördüncü bölümde ise özel dershanelerin müĢteri iliĢkileri yönetimi ile ilgili anket yöntemi kullanılarak bir uygulama yapılmıĢtır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1840
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
376753.pdfTez dosyası2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.