Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11518
Title: KABİN MEMURU ANNELERİN EBEVEYN ÖZ YETERLİLİĞİ İLE AYRILMA KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜVEN ALGISININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Authors: SANCAK, Canan
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Havacılık sektöründe kabin memurları düzensiz saatlerde çalışmaları ve evden uzun süreler ayrı kalma gibi çalışma koşulları nedeniyle bir takım zorlanmalar yaşamaktadır. Çocuk sahibi olan kabin memuru annelerin ise bireysel zorlanmalarının yanı sıra ebeveyn rolleri ve çocukları ile ilgili endişeleri yeni zorlanma alanları yaratmaktadır. Havayolu şirketlerinde kabin memuru olarak görev yapan ve Türkiye‟de ikamet eden çocuk sahibi kadın kabin memurlarının ebeveyn öz yeterlik düzeyleri ile ayrılma kaygıları arasındaki ilişkide çocuğa bakım veren kişiye duyulan güvenin düzenleyici rolünün incelendiği bu çalışmada, nicel araştırma teknikleri arasında yer alan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu amaçla, 301 kabin memuru anneye ulaşılmış; Kişisel Bilgi Formu, Yenilenmiş Berkeley Ebeveyn Öz Yeterlik Ölçeği, Genelleştirilmiş Güven Ölçeği ve Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formu‟na kabin memuru annelerin çocuklarına bakım veren kişiye duydukları güveni ölçmek için Doktora Güven Ölçeği örnek alınarak keşfedici faktör analizi yapılan dört soru eklenmiştir. Yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda kabin memuru annelerin annelik öz yeterlik ve yetişkin ayrılma kaygısı arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Fakat bu ilişkide çocuğa bakım veren kişiye duyulan güven algısının düzenleyici bir rolü bulunamamıştır. Bu sonuçlara ek olarak, annelerin kaygı düzeyleri ile çocuk yaşı arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca annenin öz yeterlik algısının, kendisinin yokluğunda çocuğa bakım veren kişinin kim olduğuna göre farklılaştığı görülmüştür. Çocukları için aile içi bireylerden bakım alan annelerin öz yeterlik inancı, bakıcı gibi aile dışı bireylerden bakım alan annelerden daha yüksek; ayrılma kaygıları ise daha düşüktür. Çocuk sayısı annelik öz yeterliğini farklılaştırmazken; annenin yaşının ebeveyn öz yeterlik, ayrılma kaygısı ve güven algıları üzerinde anlamlı bir fark yarattığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11518
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631445.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.