Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11027
Title: NACE KODUNA GÖRE AZ TEHLİKELİ İŞYERİ SINIFINDA ÇALIŞANLARDA RUTİN SAĞLIK MUAYENESİ ESNASINDA HİPERAKUZİ VARLIĞI DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: DELİBAŞ, Taha Andaç
Issue Date: 2023
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Abstract: Hiperakuzi, işitsel olarak aşırı duyarlılık anlamına gelen bir bozukluktur. Hiperakuzi günlük yaşamı olumsuz olarak etkileyebilir. Normal ses düzeyleri kişiler için dayanılmaz hale gelebilir bu durum ise hayat kalitesini bozmaktadır. Bu çalışmada, az tehlikeli işyeri sınıfında çalışan personellerin, periyodik iş sağlığı muayeneleri sırasında hiperakuzi varlığını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya, 23- 74 yaş grubu, rutin sağlık muayenesi tetkiklerine eksiksiz katılım sağlayan ve normal işiten (SSO: 500,1000,2000,4000 ≤ 25 dB) 341 birey katılmıştır. Katılımcılar, yaptıkları iş sınıfı gereği mavi yaka ve beyaz yaka olarak ayrılmıştır. Çalışmada Khalfa Hiperakuzi ölçeği kullanılmıştır. Khalfa Hiperakuzi ölçeği katılımcılara, rutin sağlık muayenesi esnasında yüz yüze olarak uygulanmıştır. Çalışanların Khalfa Hiperakuzi ölçeği skorları yaş, cinsiyet, çalışma süresi, gürültü maruziyeti, meslek sınıfı, kan parametreleri ile karşılaştırılmıştır. Kadın çalışanlarda hiperakuzi skorlarının anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,05), gürültüye maruz kalan çalışanlarda hiperakuzi skorlarının anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,05), beyaz yakalı çalışanların, mavi yakalı çalışanlara göre hiperakuzi skorlarının anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,05) görülmüştür. Bazı hemogram parametreleri (RBC, HCT, WBC) ve biyokimyasal bir parametre olan total kolesterol parametresi ile hiperakuzi ölçek skorları karşılaştırılmıştır. Hiperakuzi ölçek skorları ile total kolesterol ve WBC arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05), fakat hiperakuzi ölçek skorları ile RBC, HCT arasında düşük düzeyde negatif ilişki saptanmıştır. Hiperakuzi skorları arttıkça RBC ve HCT değerleri azalmaktadır. Hiperakuzi skorları ile, yaş ve çalışma süresinde istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Tüm bu veriler ele alındığında, kontrol edilemeyen gürültünün hiperakuziyi tetikleyebileceği v söylenebilir. Hiperakuzi stres faktörünü de arttırdığından dolayı iş veriminin düşebileceği bu nedenle işçilerin kişisel koruyucu donanım kullanarak gürültüden korunması gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerin rutin sağlık muayenelerinde hiperakuzi varlığının tespiti ve alınacak önlemlerin, işçiler için daha kaliteli bir iş hayatı sunacağını düşünüyoruz.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11027
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10590201.pdf3.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.