Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10917
Title: NEFRET SÖYLEMĠ VE LĠNÇĠN SOSYAL MEDYADA YANSIMASI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: EDĠRNE ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Authors: ERKARAMAN, Mısra
Issue Date: 2023
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Abstract: Son yıllarda internet ve sosyal medya insan yaĢamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ġlk baĢlardaki arkadaĢlarla iletiĢim, bilgi edinme, eğlenme gibi kullanım amaçlarının yanında siyasi ve toplumsal amaçlara hizmet etme, kamuoyu oluĢturma, kendini ifade etme, topluluk oluĢturma vb. kullanım amaçları ortaya çıkmıĢtır. Öyle ki yeni medyanın en baĢat unsurlarında olan sosyal medya bireylerle birlikte, topluluk ve toplumların hayatını etkilemekte ve hayatlarına yön vermektedir. Ġnsanlık tarihinin en baĢından beri var olan farklı olanı dıĢlama, ön yargı, ayrımcılık, düĢmanlaĢtırma ve nefret sosyal medya üzerinden artarak devam etmektedir. Ġnsanlar din/inanç, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet, siyasi görüĢ, yaĢam tarzı, fiziksel görünüĢ vb. farklılıkları sebebiyle damgalanmakta, ayrıĢtırılmakta ve nefretin hedefi haline getirilmektedir. Sosyal medyadaki nefret söylemleri ve linç günümüzün en ilgi çeken sosyolojik çalıĢma konularından biridir. Bu sebeple, bu tezde araĢtırma konusu sosyal medyadaki nefret söylemleri ve linçi sosyo-psikolojik olarak incelemeye çalıĢmaktır. ÇalıĢma ile ilgili literatür taranmıĢ ve elde edilen bilgiler ıĢığında sosyal medya, nefret söylemleri, nefret söylemleri ve sosyal medya iliĢkisi, nefret söylemleri ve ifade özgürlüğü iliĢkisi gibi konular açıklanmıĢtır. Yine çalıĢma kapsamında Edirne Ġli Merkez Ġlçesinde aktif öğretmenlik yapan katılımcılardan seçilen örneklem grubuna, yüz yüze anket tekniği uygulanarak nicel bir araĢtırma yapılmıĢ ve katılımcıların sosyal medyadaki nefret söylemleri ve linç ile ilgili görüşleri değerlendirilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/10917
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10580597.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.