Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10768
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE OLUŞAN ÖĞRENME KAYIPLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Authors: EROL, Tayfun
Issue Date: 2023
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalıĢma, pandemi sürecinde öğrenme kayıpları ve bu kayıpların giderilmesi konusunda ilkokul öğretmenlerinin görüĢlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. AraĢtırma, nitel bir araĢtırma yöntemi olan olgubilim kullanılarak desenlenmiĢtir. AraĢtırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak ulaĢılabilecek ilkokul sınıf öğretmenleri oluĢturmaktadır. Bu bağlamda bu araĢtırmanın örneklemini Küçükçekmece ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında resmi ilkokullarda görev yapmakta olan ulaĢılabilecek 12 sınıf öğretmeni teĢkil etmiĢtir. Veriler, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formlarıyla gerçekleĢtirilen görüĢmelerle elde edilmiĢ ve bu veriler betimsel analizlere tabi tutulmuĢtur. Analiz sonuçlarına göre, pandemi döneminde 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin en fazla öğrenme kaybı yaĢadığı, 2. ve 3. sınıf düzeyinde ise daha az kayıp olduğu belirlenmiĢtir. Öğretmenler, pandemi sürecinde matematik ve Türkçe derslerinde özellikle iĢlem becerileri, problem çözme, okuma-yazma ve dil bilgisi konularında en çok kayıp yaĢandığını ifade etmiĢtir. Telafi için önerilen yöntemler arasında ek dersler, tekrarlar, yüz yüze eğitim ve telafi programları, esnek planlama, değerlendirme ve müfredatın seyreltilmesi bulunmaktadır. Öğretmenler, öğrenme kayıplarının giderilmesi için ders saatlerinin azaltılması, yüz yüze eğitimin önceliği, telafi eğitimi planlaması, müfredatın sadeleĢtirilmesi ve öğrencilerin teknolojik cihazlara ve internete ulaĢım konusunda Ģartlarının eĢitlenmesi gibi konulara vurgu yapmıĢtır. Öğrenci ve velilere yönelik öneriler arasında öğrenci katılımı, veli bilinci, velilerin destek rolü, iletiĢim ve iĢbirliği, motivasyon ve tekrar çalıĢmaları ön plana çıkmaktadır. Okul yönetimi için ise telafi faaliyetlerinin denetimi, değerlendirmeler, bilgilendirme ve rehberlik gibi adımların atılması önemlidir. Katılımcılar, telafi süresinin öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiği konusunda farklı düĢüncelere sahiptir. Yüz yüze eğitimin önemi vurgulanırken, salgın durumuna bağlı olarak esneklik ve alternatif iv çözümlerin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin psikolojik durumu, özlük hakları, motivasyonu ve çalıĢma koĢullarının da telafi sürecinde dikkate alınması gereken konular olduğu belirtilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10768
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10575269.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.