Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10748
Title: KADIN ÖĞRETMENLER İLE ERKEK ÖĞRETMENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDAN ÇALIŞMA YA ŞAMLARINDAKİ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Authors: ŞAKİROĞLU, Şeyda
Issue Date: 2023
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: GeliĢimin bir bütün olduğu ve bu bütünün eğitimle sağlanacağı fikrinden hareketle iyi bir kuĢağın yetiĢtirilmesi yeni nesilleri yetiĢtiren öğretmenlere düĢmektedir. Bu açıdan öğretmenlerin çalıĢtıkları kurumdan ne düzeyde tatmin oldukları çalıĢtıkları kuruma verimliliklerini o derece etkileyecektir. Kadın öğretmenler ile erkek öğretmenlerin toplumsal cinsiyet bağlamında iĢ tatmin düzeylerinin incelenmesi, bu tezin araĢtırma konusu olmuĢtur. Bu doğrultuda araĢtırmanın amacı; Kadın ve erkek öğretmenlerin iĢ tatmin düzeylerinde farklılıklar ortaya çıkarsa bunların hangi nedenlerden ötürü ortaya çıktığının tespit edilmesi, geleceği Ģekillendiren öğretmenlerin iĢ tatmini hakkında bilgilendirilmesi, çalıĢma yaĢamında iĢ tatmininin ne derece önemli olduğunun kavratılması ve iĢ tatmin düzeyinin öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, kıdem, yaĢ, ücret, öğrenim durumu, çalıĢtığı kurum, çalıĢtığı pozisyon değiĢkenlerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının tespit edilmesidir. Bu araĢtırmanın evreni 2022-2023 eğitim öğretim yılında Erzurum ili merkezindeki liselerde çalıĢan öğretmenlerdir. AraĢtırmanın örneklemini ise rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen Erzurum ili merkezinde yaĢayan devlet ve özel okullarda çalıĢan 384 lise öğretmeni oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıĢtır. AraĢtırmada yer alan ölçeğin iĢ tatminiyle ilgili bölümünde 20 maddeden oluĢan Minnesota ĠĢ Tatmini Ölçeği (MSQ) ve 10 maddelik kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır. ÇalıĢanların iĢ tatmini düzeyleri, içsel ve dıĢsal boyutları ile ele alınmıĢtır. AraĢtırmada 5‟li likert ölçeği kullanılarak Anket sonuçları sosyal bilimlerde istatistik (SPSS) yöntemiyle analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada demografik değiĢkenlerden cinsiyet, medeni durum, çalıĢtığı pozisyon, çalıĢtığı kurum bağımsız t-testi ile analiz edilmiĢ, diğer vi değiĢkenler için ise Anova testi sonuçlarına göre post-hoc Tukey testi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda cinsiyet, yaĢ, çalıĢılan kurum, ücret ile iĢ tatmini alt boyutları arasında anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Anket sonuçları güncel literatürle kıyaslanarak tartışılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/10748
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10573637.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.