Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10612
Title: 10-12 YAŞ ARALIĞINDAKİ FUTBOLCULARDA CORE ANTERAMALARININ SÜRAT VE ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİSİ
Authors: ÖZ, Muhammet Yasir
Issue Date: 2023
Abstract: AraĢtırmada, 10-12 yaĢ grubu futbolculara uygulanan 8 haftalık core antrenmanının belli motor parametrelere etkisini belirlemek amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın evreni Ġstanbul ili, Galatasaray Spor Kulübünde futbol oynayan 86 çocuktan oluĢmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise Ġstanbul ili, Galatasaray Spor Kulübünde oynayan 10-12 yaĢ grubu 52 Gönüllü çocuk sporcudan oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma öncesi katılımcılarda 10m sprint, 30m sprint, 35 metre sprint, T test, yatay sıçrama (horizontal jump) performans ölçüm testleri alınmıĢtır. Sonrasında 8 haftalık core antrenman programı uygulanmıĢtır. 8 hafta sonucunda katılımcıların son test ölçümleri ön test protokollerine uygun olarak alınmıĢtır. AraĢtırmanın istatistiki analizleri IBM SPSS 20.0 paket programı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcıların yaĢ, boy, kilo değerlerinin analizi için betimleyici istatistik analiz yöntemleri kullanılmıĢtır. Ön test son test deney kontrol gruplu deney deseni olarak tasarlanan çalıĢmaya 26 çalıĢma 26 kontrol grubu olmak üzere toplam 52 sporcu dahil edilmiĢtir. Gruplardaki sporcu sayısının 30‟dan az olması sebebiyle grup içi ve gruplar arası karĢılaĢtırmada parametrik olmayan testler kullanılmıĢtır. Grup içi karĢılaĢtırmalarda Wilcoxon Rank Sum testi, ÇalıĢma ve Kontrol grubu arasındaki karĢılaĢtırmalarda ise Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır. Yapılan testler 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre 8 hafta boyunca düzenli core antrenmanı yapan Core Antrenman Grubunun ön test son test karĢılaĢtırmaları Wilcoxon Sum Testi kullanılarak yapılmıĢtır. p<0.05 koĢulunda sporcuların 10 m sprint (z=-4.458; p<0.001) 30 m sprint (z=-4.458; p<0.001), 35 m sprint (z=-3.187; p<0.05) , T iv testi (z=-4.458; p<0.001) ve Yandan Sıçrama Testi (z=-4.252; p<0.001) testi sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak, 10-12 yaĢ dönemi çocuklara düzenli olarak uygulatılan core antrenman temel motor geliĢime olumlu yönde katkı sağlamaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/10612
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10545569.pdf924.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.