Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10483
Title: BAġ VE BOYUN KANSERĠ ĠÇĠN KARBON RADYOTERAPĠSĠ: FOTON PLANLARINA GÖRE DOZĠMETRĠK AVANTAJLAR
Authors: ERKAL, Deniz
Keywords: GATE
DoseActor
Nazofarenks
Kanser
Issue Date: 2023
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Radyasyon tedavisi tümörler için en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Karbon iyonlarının terapötik olarak kullanımı, foton bazlı radyoterapiye göre fiziksel özellikleri ve radyobiyolojik etkilerinden dolayı daha avantajlı olup bu nedenle daha çok ilgi görmüĢtür. Bunun en önemli nedenlerinden biri karbon iyon ıĢınlarının foton ıĢınlarına göre, hedef çevresinde bulunan normal dokularda dozu en aza indirirken, tümörlerde yeterli seviyede doz konsantrasyonuna yol açan geliĢmiĢ bir doz dağılımı sunmaktadır. Ayrıca karbon ıĢını derinlikle artan, menzilinin sonunda maksimuma ulaĢır ve bu özelliğinden dolayı daha yüksek bir biyolojik etkinlik sağlamaktadır. Karbon iyonlarının çeĢitli kanser türlerine karĢı etkinliğini doğrulamak ve tümöre etkili seviyede doz verebilmek için dünyada klinik çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu klinik çalıĢmalar sayesinde umut verici güvenlik ve etkinlik verileri yayınlanmakta, neredeyse tüm kanser türlerinde genel tedavi sürecinde kabul edilebilir toksisitelerle önemli bir azalma görülmektedir. Radyoterapi çalıĢmalarında doz dağılımlarını belirlemek ve ıĢınların doğru özelliklerini elde etmek için Monte Carlo (MC) simülasyonu yaygın alarak kullanılmaktadır. MC simülasyonu ile enerji depolamalarının uzaysal modelinin yanında bağıl biyolojik etkinliği anlamakta da yardımcı olmaktadır. Bu çalıĢmada, MC simülasyon aracı GATE (vGATE 9.0) ile bir su fantomu içerisinde bazı organların (kafatası, beyin, nazofarenks ve tiroid) bulunduğu bir geometri modellenmiĢtir. Bu deneyde tümöre farklı karbon demet enerjileri ve foton ıĢınları ile ıĢınlanmıĢtır. Birincil amaç ise hedef bölgede ve çevresinde bulunan organlarda ki enerji birikimlerini MC yöntemi ile hesaplamak ve bunun sonucunda karbon radyoterapinin foton radyoterapiye göre dozimetrik avantajlarını göstermektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10483
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10525038.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.