Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10426
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD-19 KORKUSU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ YORDAYICILIĞI AÇISINDAN MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN İNCELENMESİ
Authors: İMAMOĞLU, Gülşah
Issue Date: 2022
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmada pandemi sürecinde hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının covid-19 korkusu ve tükenmişlik düzeylerini yordayıcılığı açısından mükemmeliyetçilik incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde yer alan Medicana Avcılar Hastanesi ve Medicana International Hastanesinde çalışan 265 kadın, 74 erkek olmak üzere toplam 339 kişilik sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Katılımcılara yüz yüze dağıtılan envanterler iseKoronavirüs 19 Fobisi Ölçeği(CP19-S), Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI), Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (FÇBMÖ) ve Sosyo-demografik Form’dur. Değişkenlerin demografik değişkenlerle olan ilişkilerinin analizi sonucu Covid 19 korkusunun medeni durum,yaş grubu, mesleki unvan ve haftalık çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Tükenmişlik düzeyleri ise medeni duruma ve çalışma ortamı memnuniyetine göre farklılaşırken (p=,001);mükemmeliyetçilik düzeyleri mesleki unvanlara göre farklılaştığı görülmektedir (p=,009). Regresyon analizi sonuçlarına göre, mükemmeliyetçiliğin Covid-19 korkusunu (p=,000) ve tükenmişliği (p=,002) yordadığısaptanmıştır. Sonuç olarak demografik farklılıkların kişilerin covid korkusu yaşama konusunda belirleyici olduğu ve bu da kişilerin başa çıkma stratejileri ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarının ortamdaki memnuniyeti ve medeni durumlarının da tükenmişlik yaşama konusunda kilit bir rol oynadığı elde edilmiştir. Ayrıca mükemmeliyetçiliğin de çalışanların covid korkusu ve tükenmişlik üzerinde belirleyici olduğu elde edilmiştir. Bu noktada elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak sağlık çalışanlarına yönelik daha destekleyici adımlar atılma konusunda bilgilendirici ve yol gösterici sonuçlara erişildiği düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10426
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10509595.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.