Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10425
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19 KORKUSU VE TRAVMA DÜZEYLERİNİ YORDAYICILIĞI AÇISINDAN NARSİSİZMİN İNCELENMESİ
Authors: AKYÜREK, İlayda Nur
Issue Date: 2022
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Covid-19 Pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarının travma düzeyleri ve Covid-19 korkularının, bir kişilik yapılanması olan narsisizm seviyeleri ile arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi İstanbul’da bulunan iki özel hastanede çalışan sağlık çalışanlarıdır. Bu çalışmada örneklem grubuna uygulanan envanterler ise Narsisistik Kişilik Envanteri (NKE), Posttravmatik Stres Bozukluğu Soru Listesi-Sivil Versiyonu ve Koronavirüs 19 Fobisi (CP19-S) Ölçeği’dir. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ışığında; narsisistik seviye ile Covid-19 korkusu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla korku düzeyi ile benzer şekilde narsisistik düzeyin artış gösterdiği görülmektedir. Bu duruma ek olarak; travma düzeyi ile Covid-19 korkusu arasında da pozitif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulguların; sağlık çalışanlarının psikolojik iyi oluşlarını tespit etme, travmatize olma durumlarını belirleme ve dolayısıyla koruyucu alanlar oluşturabilme açısından önemli olduğu ve bu duruma ek olarak literatüre bu konu kapsamında katkı sağlayacağı ve benzeri çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10425
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10509594.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.