Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10382
Title: NAR KABUĞU İLE BESLENEN TENEBRİO MOLİTOR LARVALARININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN ARTTIRILMASI
Authors: DAĞ, Sezer
Issue Date: 2022
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Yenilebilir böcekler; üretiminde daha az su, yem ve alan kullanıldığından geleneksel protein kaynağına göre avantajlı olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca besin içerikleri incelendiğinde geleneksel protein kaynaklarıyla eş değer hatta daha yüksek protein değerlerine sahip olup, çalışmalarda yenilebilir böceklerin beslenmesine göre vücut kompozisyonunda farklılık görülebildiği bildirilmektedir. Gıda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte ortaya daha fazla meyve-sebze atığı çıkmakta olup çevresel ve ekonomik olarak zarara neden olmaktadır. Bu atıkların birçoğu; yem ve gübre olarak kullanıldığından içerdikleri birçok katma değeri yüksek bileşenlerin kaybına sebep olmaktadır. Bu tez çalışmasında; yenilebilir bir böcek türü olan Tenebrio molitor larvalarının, endüstriyel nar kabukları ile beslenmesi sonucunda antioksidan aktivitesi ve besin kompozisyonunda oluşacak değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı oranlarda mısır unu ve nar kabuğu (1:1, 1:2 ve 1:4) kombinasyonları larva gelişimi için hazırlanmıştır. Her bir kombinasyona 50 adet larva eklenmiş ve 12 gün inkübasyona bırakılmıştır. Referans (NA) olarak mısır unu kullanılmıştır. İnkübasyonun 0., 4., 8. ve 12. gününde larvalar toplanarak; ağırlık kazanımı, hacim artışları ve canlılık oranları belirlendikten sonra analizler için - 18oC’de depolanmıştır. Ayrıca kimyasal kompozisyon analizleri yapılmıştır. Larvaların ve larval fermentasyon sonrası substratın fenolik profilindeki değişim HPLC-PDA kullanılarak belirlenmiş ve toplam fenolik madde, toplam flavonoid miktarı, CUPRAC ve DPPH analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en fazla ağırlık kazanımı ve canlılık oranı 1:1 mısır unu: nar kabuğu (NB) kombinasyonunda bulunmuştur. Ağırlık kazanımı incelendiğinde NA besiyerinde %58,65’lik bir artış görülürken, NB besiyerinde %88,31’lik bir artış gözlemlenmiştir. NB besiyerinde beslenen larvalarda %61,56’lık bir hacim artışı görülürken NA besiyerinde beslenen larvalarda %47,48’lik bir artış görülmüştür. vi TPC analizine göre; NA besiyerinde beslenen larvalarda azalma gözlemlenirken, NB besiyerinde beslenen larvalarda farklılık bulunmamıştır. TFC analizinde, her iki grup için de değişiklik gözlemlenmemiştir. CUPRAC analizi için tüm gruplar arasında NB besiyerinde beslenen larvalarda antioksidan aktivitesi en yüksek 4. günde gözlenmiştir. DPPH analizinde, NB besiyerinde beslenen larvalarda 12. günde anlamlı bir artış göstermiştir. Larvaların kimyasal kompozisyonda karbonhidrat ve kül miktarlarında artış gözlemlenirken, lipit ve protein miktarlarında azalma gözlemlenmiştir. HPCL analizi sonucunda NB besiyerinde beslenen larvaların 8. ve 12. gününde ellajik asit saptanmıştır. Ayrıca, NB besiyerinde beslenen larvaların fenolik profilinde NA besiyerine kıyasla daha fazla gallik asit miktarına sahip olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, nar kabuğu ile zenginleştirilmiş besiyerinde beslenen larvaların gelişim performansları daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, nar kabuğunda yüksek miktarda bulunan ellajik asidin larvalarda birikim göstermesi, bu konuda yapılacak olan çalışmalar açısından umut verici olduğu düşünülmektedir. Fenolik bileşikler ile zenginleştirilmiş larvaların insan tüketimi için gıdalarda kullanılması ile hayvansal proteinlere alternatif olması ve gıdaya fonksiyonel bir özellik kazandırılması mümkün olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10382
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10501101.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.