Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10362
Title: PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK DAVRANIŞLARINI KULLANIMINA İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: BİBEROĞLU, Aslıhan Buse
Issue Date: 2022
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Okul yöneticilerinin pandemi sürecinde karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturmak için gösterdikleri teknolojik liderlik davranışlarını eğitim sisteminin yönetim boyutunda incelemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup durum çalışması modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu İstanbul ilinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde görev yapan 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları okul yöneticilerinin benimsediği liderlik anlayışı ile teknolojik bir lidere nasıl dönüştüklerini, süreç içerisinde hangi sorunlar ile karşılaştıkları ve sorunların üstesinden gelmek için teknolojik liderlik davranışlarını kullanarak nasıl çözümler ürettikleri gibi soruları ortaya çıkartmıştır. Araştırmanın sonucunda okul yöneticilerinin çağdaş liderliği benimsedikleri ve dönüşümcü liderlik anlayışı içerisinde oldukları, yaşanan problemlerin çözümünde teknolojik liderlik davranışlarını öğretmenlere model olacak şekilde sağlayarak etkili biçimde kullandıkları ve okul paydaşları ile sürekli iletişim içerisinde olarak karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın daha detaylı veriler elde etmek amacıyla nitel veya karma olarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir
URI: http://hdl.handle.net/11547/10362
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10498480.pdf646.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.