Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9796
Title: Bağlanma Stili ile Evliliğe Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Authors: MAJİDOVA, Fidan
Issue Date: 2020
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışmada bağlanma stilleri ve evlilik tutumunun araştırılması, bağlanma stilinin cinsiyet, yaş, aylık gelir ve ebeveyn medeni durumuna göre çok boyutlu olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenim gören, evli olmayan, 18-25 yaş aralığında olan 200 öğrencinin gönüllü katılımı esasında gerçekleşmiştir. Analizde, 113’ü kadın ve 87’si erkek olan katılımcıların verileri yer almaktadır. Veri toplama amacı ile, demografik bilgi formu, İnönü Evlilik Tutumu Ölçeği (İETÖ) ve İlişkiler Ölçeği Anketi (İÖA) uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda bağlanma stillerinden güvenli ve saplantılı bağlanma stilleri ile evlilik tutumu arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Evlilik Tutumu ve kayıtsız bağlanma stili ile ise düşük oranda negatif ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri cinsiyet, yaş, aylık gelir ve ebeveyn medeni durumuna göre farklıklar göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9796
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169.pdf363.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.