Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9040
Title: OKUL MÜDÜRLERİNİN MUHAKKİKLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BAĞCILAR, BAKIRKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER VE ZEYTİNBURNU ÖRNEĞİ)
Authors: DAL, Selahattin
Keywords: Disiplin
Disiplin soruşturması
İnceleme
Muhakkik
Okul müdürü
Issue Date: 2019
Abstract: Bu araştırma muhakkiklik görevi verilen okul müdürlerinin konuya ilişkin görüşlerini değerlendirmeyi hedefleyen ve içerik analizi yönteminin benimsendiği nitel bir çalışmadır. Araştırmanın kapsamını 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ilinin Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinde görev yapan ve kendilerine muhakkik görevi verilmiş olan okul müdürleri oluşturmaktadır. Çalışma grubu görüşmeyi kabul eden 24 okul müdüründen oluşmaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup okul müdürleriyle yüz yüze görüşülerek ses kayıt yöntemiyle veriler alınmış ve sonrasında görüşler aynıyla yazıya geçirilmiştir. Görüşmede okul müdürlerine açık uçlu dokuz soru yöneltilmiştir. Her bir soruya verilen cevaplar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş, ortaya çıkan görüşler frekans değerlerine göre sıralanmış ve katılımcı görüşlerinden örnekler verilerek yorumlanmıştır. Dört bölümden oluşan çalışmada; birinci bölümde kavramsal çerçeve, ikinci bölümde araştırmanın metodolojisi, üçüncü bölümde bulgular ve yorum, dördüncü bölümde ise tartışma sonuç ve öneriler yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre okul müdürleri, şikâyetin Olur’a tam yansımaması, okulun rutin işleri ile muhakkiklik işinin birlikte yürütülmesinin zor olması, şikayetçi/tanığın çeşitli sebeplerle ifade vermek istememesi veya şikayetçiye ulaşamama, hakkında soruşturma yürütülenlerin muhakkike karşı olumsuz tavırlarının olması, mevzuatın açık net ve açıklayıcı olmaması, soruşturma işinin çok fazla zaman alması, rapor yazımında hukuki dil kullanılması beklenirken kendilerinin bu konuda yetersiz olmaları ve meslektaşlarını soruşturmanın zor olması gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Okul müdürleri, muhakkiklere ödenek verilmesi, uzmanlık gerektiren soruşturmaların okul müdürlerine verilmemesi, iş yükünün azaltılması için yeni muhakkiklerin yetiştirilmesi, raporların standart taslaklarının olması ve muhakkiklik yapan okul müdürlerine ilçedeki farklı komisyonlarda görev verilmeyerek farklı muafiyetler sunulması gibi önerilerde bulunmuşlardır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9040
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10236802.pdf.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.