Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8986
Title: E-OKUL SİSTEMİNİN İLKOKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (PENDİK İLÇESİ)
Authors: GÜREL, EBRU
Keywords: E-Okul
Eğitim
Okul
Issue Date: 2016
Abstract: Bu araştırmanın amacı, e-okul uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik okullardaki yöneticiler ve öğretmenlerin algılarını belirlemektir. “E-Okul sisteminin ilkokul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi” adlı çalışmaya katılanlara yönelik anket ve ölçekler uygulanmıştır. Anket çalışmasındaki ölçek ve değişkenler ile yöneticilerin ve öğretmenlerin e-okul sistemi ile ilgili algıları test edilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modellerinin içinden ise genel tarama modeli tercih edilmiştir. Bu araştırmanın evrenini İstanbul ili Pendik İlçesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında devlet ilkokullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerden oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan okullarda görev yapan basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 230 öğretmen ve yöneticiyi kapsamaktadır. Araştırmada veriler Polat (2011) tarafından hazırlanan “YBSEÖ” isimli veri toplama aracı ile toplanmıştır. Veri toplama aracı anketin devlet okullarından görev yapan öğretmen ve yöneticilere uygulanabilmesi için ilgili yerlerden resmi izin alınmıştır. Okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin e-okul hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ortaya çıkan bu araştırmada kişisel bilgi anketi, “YBSEÖ” ve e okul yapılandırılmış görüşler formu kullanılmıştır. Ölçme aracıyla toplanan veriler, bilgisayara aktarılarak araştırmanın amacına yönelik sorulara cevap olacak biçimde SPSS 16.0 programında çözümlenmiştir. Yapılan araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: Katılımcıların görüşünün kurum işlemleri ve öğrenci işlemleri için “Yeterli”, Karne dönemi işlemleri ve genel toplamda orta düzeyde yeterli olduğu görülmüştür. Katılımcıların YBSEÖ ve alt faktörleri puanları incelendiğinde cinsiyet, öğrenim durumu, mesleki kıdem ve e okula bağlandıkları mekân itibari anlamlı düzeyde bir farkın olmadığı görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8986
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10110933.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.