Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8951
Title: OKUL ÖNCESİ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLLERİ İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE OYUN DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: ÖZTÜRK, Fatma Duygu
Keywords: Okul öncesi
Bağlanma stilleri
Sosyal beceri düzeyi
Oyun davranışı
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmanın amacı okul öncesi 4-6 yaş grubu çocukların bağlanma stilleri ile sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda Manisa ilindeki okul öncesi eğitim kurumunun 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine devam eden 100 öğrenci ile ilişkisel araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda bağlanma stillerinin sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür.Sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışı arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, sosyal beceri düzeyleri gelişen çocuklarının oyun davranışlarının arttığı benzer şekilde oyun davranışı gelişen çocukların da sosyal beceri düzeylerinin arttığı söylenebilir. Ayrıca okul öncesi eğitim gören çocukların sosyal beceri düzeylerinin cinsiyetlerine, annelerinin mesleklerine ve bağlanma stillerine göre değiştiği; oyun davranışlarının ise çocukların bağlanma stillerine göre değiştiği görülmüştür. Bağlanma stillerinin ise çocukların annelerinin eğitim durumu annelerin mesleklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Demografik değişkenler açısından baktığımızda;okul öncesinde eğitim gören erkek çocukların sosyal beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Annelerinin mesleklerine göre sosyal beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre annesi işçi olarak çalışan çocukların sosyal beceri düzeyi ortalamaları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Son olarak sosyal becerilerin sadece bağlanma stilleri ile açıklanamayacağını aynı zamanda demografik değişkenlerin ve kültürel özelliklerin sosyal beceriye katkı sağladığını; okul öncesi eğitime katılımın ve eğitim alma süresinin artmasıyla sosyal beceri düzeyinin de arttığını söyleyebiliriz.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8951
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10258581.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.