Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8747
Title: OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ (ÜSKÜDAR ÖRNEĞĠ)
Authors: KUNUK, Mehmet
Keywords: Okul Önces
, Okul Öncesi Eğitim
İlköğretim
Issue Date: 2015
Abstract: Bu çalışma; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi sınırları içerisinde bulunan resmi eğitimöğretimde okul öncesi eğitimin ilkokul öğrencilerinin başarılarına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili, Üsküdar ilçesindeki 160 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla „anket‟ kullanılmıştır. Okul Öncesi Eğitimin İlkokul Öğrencilerinin Başarılarına Etkisini belirlemek amacıyla, ölçeklerdeki alt faktörlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları tespit edilmiştir. Ölçekler kullanılarak elde edilen sonuçların, araştırmaya katılan 160 öğretmenin demografik değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterip göstermediği test edilmiştir. Yapılan bu fark testleri sonucunda bazı demografik değişkenlere ait alt gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<.05) tespit edilirken, bir kısmında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/8747
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10090070.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.