Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8544
Title: iç KONTROL SĠSTEMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNDE MUHASEBE KONTROLLERĠNĠN ROLÜ VE BĠR UYGULAMA
Authors: YELKEN, Hatice Zeynep
Keywords: İç Kontrol Sistemi, İç Denetim
İç Kontrol Sisteminin Etkinliği
Muhasebe Kontrolleri
Issue Date: 2020
Abstract: Ülkemizdeki kamu ve özel sektördeki kuruluĢların yönetim faaliyetlerini planlaması, planlama dâhilinde faaliyetlerini yürütmesi ve bu aĢamada meydana gelebilecek yolsuzluk, hile, hata, israf ve kötüye kullanım gibi bazı olumsuz durumlara engel olabilmek ve olası risklerin belirlenerek bunlara karĢı önlem alınabilmesi adına iç kontrol sistemi ve iç denetim biriminin kurulması büyük önem taĢımaktadır. Son yıllarda devlet politikasında da konunun öneminin giderek artmasıyla birçok kurum yöneticisi ve araĢtırmacı da iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerine büyük önem göstermeye baĢlamıĢtır. Günümüzde iç kontrol ve uygulaması ile ilgili küresel düzeyde standartlar oluĢturulmuĢ, küresel boyutta ortak bir anlayıĢta kabul görmüĢtür. Bu tez çalıĢmasında iç kontrol sisteminde muhasebe kontrollerinin etkinliği ve önemini araĢtırmak amaçlanmıĢtır. ġirketlerin düzenli bir iç kontrol sisteminin olması, risk yönetiminde de ne kadar önemli rol oynadığını gözler önüne sermektedir. UlaĢtırma sektöründe faaliyet gösteren halka açık bir iĢletmedeki iç kontrol sisteminin muhasebe kontrol uygulamaları incelenerek organizasyonel misyonun gerçekleĢtirilmesindeki önemi ve rolü ortaya konmuĢtur. Bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin etkinliğinde muhasebe kontrollerinin rolünü ve önemini vurgulamak amacıyla iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri kavramsal olarak ele alınmıĢ, sistemin önemine, risk yönetimini etkisine, amacına ve unsurlarına yer verilmiĢtir. Ayrıca uygulamada iç kontrol ve muhasebe kontrolü faaliyetleri arasındaki iliĢki incelenerek muhasebe kontrollerinin iç kontrol sisteminin etkinliğine sunacağı katkılar üzerinde durulmuĢtur. Literatür taraması ve ikincil verilerden yararlanılarak iç denetim ve iç kontrol sistemleri ile ilgili kavramlar açıklanmıĢ, Ģirket bilgileri gizli tutulmak kaydıyla iç kontrol sistemi ile muhasebe kontrol süreçleri ve uygulamaları incelenmiĢ ve bu kavramlar üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/8544
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10321412.pdf985.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.