Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/8412
Title: RĞİTİMİN İNSANCILLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMRN GÖTÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Authors: ALP, Elif
Keywords: İnsan
Öğretmen
Eğitim
İnsancıl Eğitim
Eğitimin İnsancıllaştırılması
Issue Date: 2019
Abstract: Bu çalışmanın amacı; eğitimin insancıllaştırılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma genel tarama modelinde gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde bulunan kamu ve özel eğitim kurumlarında görev yapan basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen toplamda 1020 öğretmen oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından beşli likert formatında geliştirilmiş 3 alt boyut ve 30 maddeden oluşan ‗Eğitimin İnsancıllaştırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi‘ ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları; Eğitimin İnsancıllaştırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi Ölçeğinin alt boyutları ile öğretmenlerin cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ölçeğin alt boyutları ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Mevcut ölçeğin, insancıl eğitim hakkındaki düşünceler ve akademik sürecin insancıl eğitime yansıması alt boyutunun öğretmenlerin branş değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir. Ön Lisans mezunu öğretmenler ile Lisans mezunu ve Yüksek Lisans mezunu öğretmenler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri arasında da anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenlerin çalıştıkları kurum değişkenine göre de anlamlı farklılıklar görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle öğretmenlere yönelik eğitimin, öğrenciler açısından daha anlamlı kılınması anlamına gelen eğitimin insancıllaştırılması ve insancıl eğitim ile ilgili bir takım seminerler düzenlenmelidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/8412
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10321655.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.