Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7331
Title: OFĠS YAPILARINDA KULLANILAN GĠYDĠRME CAM CEPHE SĠSTEMLERĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR AÇIDAN ENERJĠ ETKĠNLĠKLERĠNĠN ĠNCELEMESĠ
Authors: KOCA, BERNA
ULUSLARARASI HUKUKTA ĠNSANLIĞA KARġI SUÇLARIN TANIMLANMASI
Keywords: Ofis Binaları
Giydirme Cepheler
Sürdürülebilir Enerji Etkinliği
Verimlilik
Issue Date: 2020
Abstract: ĠĢ yaĢamını temsil eden ofis binalarının Ģehrin merkezinde yer alan birer imaj yapısı haline gelmesiyle birlikte, cephe uygulamalarında çeĢitli arayıĢlar ortaya çıkmıĢtır. GeliĢen teknolojiye paralel olarak giydirme cephelerin mimari bir ifade olarak kullanılması, fiziksel konfor koĢullarının oluĢması ve enerjinin etkin kullanılmasına yönelik sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Fiziksel konfor koĢullarının sağlanarak yenilenebilir enerji kaynak kullanımıyla enerji tüketimlerinin azalmasına yönelik tedbirlerin alınması, bina enerji performansı açısından giydirme cepheleri çeĢitlendirmiĢtir. Bu çalıĢmada, ofis yapılarında kullanılan giydirme cephe sistemlerinin sürdürülebilir açıdan enerji etkinlikleri incelenmiĢ, beĢ adet Dünya örneği, beĢ adet Türkiye‟de yer alan giydirme cepheli ofisler ele alınarak değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ġncelenen örnekler kronolojik sıraya göre verilmiĢ ve günümüze değin değiĢim değerlendirilmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7331
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10368165.pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.