Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/7309
Başlık: 14-18 YAŞ GRUBU ERGENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM TUTUMLARININ, İLİŞKİLERDE GÜVEN VE BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: KARAMAN, Gözde
Anahtar kelimeler: Sosyal Medya
Ergenlik
Güven
Benlik Saygısı
Yayın Tarihi: 2021
Özet: Sosyal medya günümüzde insanların gündelik yaşantısını işgal etmiş durumdadır. Sosyal medyanın tüm dünyada yoğun bir şekilde kullanılması olumlu veya olumsuz bazı etkileri de beraberinde getirmektedir. Özellikle gelişimi hala devam eden ergenlik dönemindeki bireyler, bu yeni sosyal medya dünyasından daha da fazla etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, lise kademesinde öğrenim görmekte olan ergenlik dönemindeki öğrencilerin; sosyal medya kullanım tutumlarının, ilişkilerde güven ve benlik saygısı üzerine etkilerinin belirlenmesini sağlamaktır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Bakırköy ilçesinde Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 9. ve 12. sınıflardan olmak üzere 240 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Tutum Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve İlişkilerde Güven Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden alınan verilerin analizinde IBM SPSS 26 programı kullanılmıştır. Analizler sonrasında, bağımlı değişken benlik saygısı ile güven arasında orta düzeyde, anlamlı ve potizif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların kişiler arası ilişkilerde karşı tarafa duydukları güven duygusunun artması ile benlik saygısının da arttığı görülmüştür. Katılımcı öğrencilerin sosyal medya kullanım tutumlarının sosyal izolasyona yol açacak düzeyde artışıyla, benlik saygılarının azaldığı sonucuna varılmıştır. Sosyal medya ağlarında gerçek ad kullanan öğrencilerin takma ad kullananlara göre benlik saygısı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal medyada harcanan süre ile benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki görülememiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/7309
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10384989.pdf773.51 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.