Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/7249
Title: 11 – 18 YAŞ ARASI BOŞANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ VE BOŞANMAMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ EBEVEYN YABANCILAŞTIRMA SENDROMU VE DAVRANIŞ SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
Authors: ULUTÜRK, Sinem
Keywords: Yabancılaştırm
Boşanma
Davranış sorunları
Ergenlik
Issue Date: 2019
Abstract: Bu tezin amacı, boşanma ile ebeveyn yabancılaştırma sendromu ve davranış sorunları arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Araştırmaya İstanbul ilinden anne babası boşanmış 70 kişi ve anne babası boşanmamış 70 kişi katılmıştır. Araştırmada Baker, Burkhard ve Albertson- Kelly (2012) tarafından geliştirilen Baker Yabancılaştırma Ölçeği ve Goodman tarafından geliştirilen Güçlük ve Güçlükler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Güçler ve Güçlükler Anketi toplam puanı ile Baker Yabancılaşma Ölçeği puanı arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 691, p<.01). Davranış Sorunları Alt Boyutu toplam puanı ile Baker Yabancılaşma Ölçeği puanı arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r= 548, p<.01). Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin yabancılaşma üzerindeki göreli önemi davranış sorunları, sosyal davranışlar, dikkat ve hareketlilik, duygusal sorunlar, akran sorunları olmuştur. Regresyon katsayılarının anlamlığına ilişkin t- testi sonuçları incelendiğinde ise; davranış sorunları, sosyal davranışlar, dikkat ve hareketlilik,duygusal sorunlar yabancılaşma üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlerin ise önemli bir etkisi bulunmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/7249
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10306197.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.