Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5366
Title: ULUSAL KÜLTÜRÜN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, İŞ PERFORMANSLARI, İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ANLAYIŞLARININ ARACILIK ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA
Authors: Gümüş, Ahmet
Keywords: Ulusal Kültür
Belirsizlikten Kaçınma
Örgütsel Adalet
Bağlılık
İş Performansı
İşten Ayrılma Niyeti
Aracılık Etkisi
Bootstrapping Metodu
National Culture
Uncertainy Avoidance
Organizational Justice
Commitment
Job Performance
Intention to Leave
Mediation Effect
Bootstrapping Method
Issue Date: Mar-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmada ulusal kültür ile yöneticilerin örgütsel adalet anlayışları, çalışanların örgütsel bağlılıkları, iş performansları ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bir kamu kurumunun merkez ve Ankara I. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerinde çalışan 642 katılımcıdan oluşan bir örneklemde yapılan anket araştırması sonucu ulusal kültürün örgütsel adaleti, örgütsel bağlılığı ve iş performansını anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır. Başka bir ifadeyle ulusal kültürdeki güçlenme oranı, örgütsel adalet, bağlılık ve iş performanslarını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı ve iş performansını olumlu yönde etkilediği, işten ayrılma niyetini ise olumsuz yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada ulusal kültürün örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyetine olan etkisinde örgütsel adaletin aracılık rolüne bakılmıştır. Yapısal eşitlik modeli kurularak yapılan yol analizinde, ulusal kültür ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin tam aracılık etkisinin olduğu saptanmıştır. Ulusal kültür ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide örgütsel adaletin kısmi aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Belirsizlikten kaçınma boyutu ile örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel adaletin aracılık rolünün olduğu saptanmıştır. Örgütsel adaletin aracılık etkilerinin anlamlılığı da bootstrapping metoduyla test edilmiş ve bootstrapping sonuçlarıyla da anlamlılığı desteklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5366
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10246010.pdf7.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.