Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5205
Title: OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLKÖĞRETİMDEKİ ÖNLEYİCİ HİZMET PROGRAMLARINA BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Sultanoğlu, Hüseyin
Keywords: Okula alma testi
Müdür
Önleyici Hizmet
Hazırbulunuşluk
Okul
School enrolment test
Manager
Proactive service
School readiness
School
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araĢtırmada ”Okul Yöneticilerinin Ġlköğretimdeki Önleyici Hizmet Programlarına BakıĢ Açısının Değerlendirilmesi” konu edilmiĢtir. Bu bağlamda araĢtırmanın amacı örneklem grubunda görev yapan okul müdürlerinin önleyici hizmete yönelik algılarının belirlenmesidir. AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ili, örneklemi ise Ġstanbul Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 51 ilkokul müdürünü kapsamaktadır. AraĢtırma, nitel yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıĢtır. Ankette birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla 5 sorudan oluĢan kiĢisel bilgi formu, ikinci bölümde ise “Okul Yöneticilerinin Ġlköğretimdeki Önleyici Hizmet Programlarına BakıĢ Açısının Değerlendirilmesi” amacıyla hazırlanan yanıtları evet ve hayırdan oluĢan 10 soru yer almaktadır. Anket formunun görünüĢ geçerliliğinin tespiti amacıyla iki uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Ayrıca yine araĢtırmacılar tarafından hazırlanan 5 soruluk yapılandırılmıĢ görüĢme formu anket sonuçlarının geçerliliğini sorgulamak amacıyla 11 müdürle yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler, frekans analizleri, Ki-Kare ve içerik analizi ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonunda, önleyici hizmet anketi maddelerine müdürlerin verdikleri cevaplar incelendiğinde cinsiyet, yaĢ, medeni durum, kıdem yılı ve öğrenim durumuna göre anlamlı farklılığın görülmediği tespit edilmiĢtir. Okul yöneticilerinin önleyici hizmet programının uygulanması eğitim-öğretime katkı sağladığını ix düĢündükleri, ancak okul müdürlerinin 1.Sınıfa baĢlayacak öğrenciler için disleksi (öğrenme bozukluğu) testi, hiperaktivite ve dikkat eksikliği testi, diskalkuli (matematik bozukluğu) testi yapmadıkları, hazırbulunuĢluk testinin de uygulanmadığı tespit edilmiĢtir. Bunun yanında müdürlerin, “Öğrencilerin seviyelerine uygun gerekli ders araç-gereçleri temin edildi.” önermesine katıldıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Okul müdürlerine, öğrencilerin baĢarısını artırmada erken dönemde alınacak önlemlerden birisinin önleyici hizmetler olduğunun farkındalığının artırılması, teĢvik edilmesi ve konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılması önerilebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5205
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10081797.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.