Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2357
Title: İLKOKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERME STRATEJİLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Authors: Güner, Akif
Keywords: Eğitim
İş doyumu
Karar Verme
Education
Job Satisfaction
Decesion Making
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırma ilkokul yönetici ve öğretmenlerinin karar verme stratejileri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın verileri; 2015–2016 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Sultanbeyli İlçesinde bulunan ilkokullarda çalışan yönetici ve öğretmenlere uygulanan “Kişisel Bilgi Formu”, “Karar stratejileri ölçeği” ve "İş doyumu Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmaya 214 kişi katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22:0 paket programında frekans dağılımı, Bağımsız t Testi, Anova, Mann Whitney u testi ve Pearson testleri ile analiz edilmiştir. İstatistik analizler sonucunda; Örneklemi oluşturan yönetici ve öğretmenlerin karar verme stratejileri ölçeği puanlarının cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu ve unvan değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yönetici ve öğretmenlerin karar verme stratejileri ölçeği puanlarının yaş değişkenine göre grupların aritmetik ortalamaları arasında kararsızlık alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. söz konusu farklılığın 30-40 yaş arasındaki grupla 41 yaş ve üzeri grup arasında olduğu görülmüştür. 30-40 yaş arasındaki grup en yüksek kararsızlık yaşamaktadır. En düşük kararsızlık ise 41 yaş ve üzeri olan grupta görülmüştür. Kıdem değişkenine göre grupların aritmetik ortalamaları arasında içtepkisel karar verme alt boyutu ile kararsızlık alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Söz konusu farklılığın içtepkisel alt boyutunda 1-5 yıl kıdeme sahip olanlar ile 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar rasında olduğu görülmüştür. 6-10 yıl kıdem sahip olanlar en yüksek oranda içtepkisel karar vermektedirler. Karasızlık alt boyutunda ise anlamlı farklılığın 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar ile 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanlar arasında olduğu görülmüştür. 6-10 yıl kıdeme sahip olanlar en yüksek oranda kararsızlık yaşamaktadırlar. Örneklemi oluşturan yönetici ve öğretmenlerin iş doyumu ölçeği puanlarının cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, unvan kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Karar verme stratejileri ile iş doyumu ölçeği arasında içsel doyum ile dışsal doyum ve toplam iş doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu ancak karar verme stratejileri ile arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı, dışsal doyumunda karar verme stratejileri ile anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı, mantıklı karar vermek ile kararsızlık arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, içtepkisel karar verme ile karasızlık arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, bağımlı karar verme ile karasızlık arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2357
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504423.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.