Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2058
Title: 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN ANNE-BABA TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: Dokuyan, Merve
Keywords: Benlik Saygısı
Anne-baba tutumları
Ergenlik
Self-Esteem
Perceivedparentalattitudes
Adolescence
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırmanın amacı farklı iki lise türünde 12. sınıf öğrencilerinde benlik saygısı ve algılanan anne baba tutumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul İli Başakşehir İlçesinde bulunan üç genel lisede toplam 297 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri “Offer Benlik Saygısı” ölçeği ile “Anne-Baba Tutum” ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu karşılaştırmalar için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin algıladıkları anne-baba tutum genel puanı ile benlik saygısı genel ve alt ölçeklerinden olan duygusal düzey, beden imgesi, sosyal ilişkiler, çevre uyumu, aile ilişkileri, başetme gücü, cinsel tutumlar, dürtü kontrolü, ruh sağlığı ve bireysel değerler puanları arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık sadece algılanan anne-baba tutum genel puanı ile alt ölçeklerinden olan meslek ve eğitim puanı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2058
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432575.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.