Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1832
Title: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Authors: Cırık, Tülay
Keywords: Kültür
Eğitim
Öğretmen
Çok Kültürlü Eğitim
Çok Kültürlü Yeterlik Algısı
Culture
Education
Teacher
Multicultural Education
Perceptions of Multicultural Competence
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014. Bu araştırmada, ilkokul öğretmenlerinin, çok kültürlü yeterlik algı düzeylerinin belirlenmesi ve çok kültürlü yeterlik algı düzeylerinin cinsiyet, kıdem, öğrenim düzeyi ve okulun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeyi değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, genel tarama modellerinden kesit alma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma evreni ve örneklemi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindeki resmi ilkokullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmuştur. Araştırmada, amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde bulunan 12 ilkokulda görev yapan öğretmenlerin 184’ü (%57) kadın, 139’u (%43) erkektir. Araştırmaya, toplam 323 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri, Başbay ve Kağnıcı (2011) tarafından geliştirilen “Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel istatistik teknikleri ve Çok Değişkenli ANOVA (MANOVA) ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ilkokul öğretmenlerinin çok kültürlülükle ilgili farkındalık düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, çok kültürlülükle ilgili beceri ve bilgi düzeylerinin ise genel olarak ortanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ilkokul öğretmenlerinin çok kültürlülükle ilgili farkındalık, bilgi ve beceri alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında cinsiyete, kıdeme, öğrenim ve çalıştıkları okulun bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik düzeylerine göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1832
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371184.pdfTez dosyası1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.