Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1775
Title: OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA DAİR TUTUMLARI VE ÖĞRETİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMINI YÖNLENDİRME DÜZEYLERİ
Authors: Ektiren, Mahmut Turan
Keywords: Okul Yöneticileri
Bilgisayar Kaygısı
Bilgisayara Yönelik Tutum
Liderlik
Yönlendirme
School Managment
Computer Fear
Attitude Towards Computers
Leadership
Guidance
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bilgisayarın eğitim kurumlarında sağlıklı bir Ģekilde ilerleyebilmesi için eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin bilgisayara karĢı olumlu bir tutuma sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca geliĢen ve değiĢen dünyada hızla ilerleyen teknolojinin okullara da aynı hızda transferinin sağlanabilmesi için, okul yöneticilerinin teknoloji lideri olup, öğretmenlere teknolojinin okullarda sağlıklı bir Ģekilde kullanılması adına liderlik ve rehberlik etmelidir. Bu çalıĢmanın amacı, okullarda görev yapan yöneticilerin, bilgisayar öğrenmeye yönelik tutumları ve öğretmenleri bilgisayar kullanmaya yönlendirme düzeylerini incelemektir. Bu çalıĢmanın evrenini Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürülüğü, örneklemini ise Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde görev yapan 119 yönetici ve 210 öğretmen oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak, okul yöneticilerine bilgisayar tutum ölçeği (Deniz, 2004) ve öğretmenleri öğretim faaliyetlerinde bilgisayar kullanımını yönlendirme düzeyi ölçeği (Sezer, 2011), öğretmenlere; yöneticilerin öğretmenleri öğretim faaliyetlerinde bilgisayar kullanımını yönlendirme düzeyi algısı ölçeği (Sezer, 2011) ile anketler kullanılmıĢtır..Veriler SPSS programında analiz edilmiĢtir. Ölçek verileri T-testi ve tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet ve mesleki kıdem değiĢkenleri temel alındığında okul yöneticilerinin tutumları arasında anlamlı farklılık görülmüĢtür. Okul yöneticileri kendilerini, teknolojiyi öğrenim ortamında kullanmaya yönlendirme düzeyleri bakımından, öğretmenlere oranla kendilerini çok daha yüksek düzeyde görmüşlerdir. Yöneticilerin mesleki kıdemi artıkça bilgisayar kullanımına yönelik yönlendirme düzeyleri artmaktadır. Ayrıca bilgisayar kursuna giden yöneticiler, gitmeyenlere nazaran kendilerini bilgisayarı öğrenim ortamında kullandırma konusunda daha etkin görmüşlerdir, bilgisayar kursuna giden öğretmenlerin algısı da bu yöndedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1775
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353351.pdfTez Dosyası2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.