Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1463
Title: BAKIMA MUHTAÇ HASTALARIN MOBİL CİHAZLAR ÜZERİNDEN TAKİP EDİLMESİ
Authors: Karabak, Derya
Keywords: Sağlık Mobil Takip
Biyometrik Sensör
Evde Bakım Hizmetleri
Bakıma Muhtaç Hasta
Health Mobile Tracking
Biometric Sensor
Home Care Services
In Need of Care Patient
Issue Date: Jul-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bilgisayar yazılım ve donanım alanlarındaki geliĢmeler sayesinde cep telefonları ve tabletler artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiĢtir. Gerek günlük hayatımızda gerekse bankacılık, turizm ve eğitim gibi bir çok sektörde iĢleri daha da kolaylaĢtırmak amacı ile bu cihazları kullanmaktayız. Sağlık sektörü de bu anlamda gün geçtikçe üzerinde daha çok araĢtırma yapılan ve geliĢime açık olan sektörlerden bir tanesidir. Özellikle yaĢlı, engelli, ameliyatlı yada özel sağlık sorunlarından dolayı günlük yaĢam aktivitelerini kendi baĢlarına tam anlamıyla gerçekleĢtiremeyen bakıma muhtaç hastalar için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok çalıĢma gerçekleĢtirilmektedir. Evde sağlık hizmetleri, hem hastaların kendi evlerinde rahat bir ortamda sağlık kontrollerinin yapılabilmesi hem de hastanelerdeki yoğunluğun azaltılabilmesi anlamında önemli bir uygulamadır. Bu anlamda evde sağlık hizmetlerinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu tez çalıĢmasının amacı bakıma muhtaç hastaların doktorlarını beklemek zorunda kalmadan gerek kendi ihtiyaç duydukları zaman gerekse doktor isteklerine göre kendi ölçümlerini yapabilmeleri ve aynı zamanda doktorlarında hastalarını mobil olarak takip edebilmeleridir. En önemli özellik ise, bireysel olmasıdır. Örneğin tansiyon kiĢiden kiĢiye ve hastalıktan hastalığa değiĢen bir sağlık durumudur. OluĢturulan model ile doktor tarafından belirlenen, kiĢiye özel sınır değerler sisteme tanımlanır ve ölçüm bu değerler dıĢına çıktığı takdirde sistem tarafından doktora otomatik olarak bildirim Ģeklinde gönderilir. Ayrıca hastanın günlük ölçümlerini ya da geçmiĢe dair ölçümlerini hem hasta hem de doktor görüntüleyebilmekte ve her hangi bir durum karĢısında hem hasta hem de doktor mesaj aracılığı ile iletiĢime geçebilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1463
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKIMA MUHTAÇ HASTALARIN.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.