Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10824
Title: Pakistan'lõlara Yabancõ Dil Olarak TŸrkçe Öğretiminde Her İki Dilde Yer Alan Benzer SšzcŸklerin …ğretime Katkõlarõ
Authors: Alap, M. Sarper
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Yurtdõşõndan TŸrkiyeÕye šncelikle eğitim olmak Ÿzere iş ve çeşitli amaçlarla yurt dõşõndan yabancõ insanlar gelmektedir. TŸrkiyeÕye gelen yabancõ insanlardan olan Pakistanlõ vatandaşlar Ÿlkemizde yaşamaktadõrlar. TŸrkiyeÕde Ankara ve İstanbul şehirlerinde Pakistan bŸyŸkelçilikleri bulunmaktadõr. Bu elçiliklerde çalõşmakta olan birçok Pakistan vatandaşõ vardõr. …zellikle elçilik çocuklarõnõn eğitimleri için Pakistan Elçilik Okulu AnkaraÕda kurulmuştur ve bu okulda Pakistanlõ ve diğer Ÿlkelerin yabancõ šğretmenlerinin yanõnda TŸrk šğretmenler de gšrev almaktadõr. Bu okulda temel tŸm dersler šğretilmektedir, TŸrk dili dersi de bu okulda yoğun bir şekilde šğretilmektedir. Bu okuldaki eğitimin yanõ sõra TŸrkiyeÕye eğitim için Pakistanlõ Ÿniversite šğrencileri gelmektedir. TŸrkiyeÕye gelen Pakistanlõ šğrencilere TŸrkçenin temel eğitimi, Ÿniversitelerin kendi dil šğretim merkezleri kurulana kadar Ankara †niversitesi T…MER tarafõndan verilmekteydi. Şu an TŸrkiyeÕde Ankara †niversitesi T…MER ile birlikte TŸrkiyeÕdeki Ÿniversitelerin çoğunda TŸrkçe šğretim merkezleri yer almaktadõr. Bu kurumlarda da birçok Pakistanlõ šğrenci eğitim gšrmektedir. PakistanÕda Ÿlkenin resmi dili Urdu dilidir. Urdu dili Arap alfabesi ile yazõlan bir dildir. İçerisinde Arapça, Farsça, TŸrkçe, Sanskritçe ve İngilizce sšzcŸkler yer almaktadõr. Arapça ve Farsçada yer alan çoğu sšzcŸk TŸrkçe içerisinde de kullanõlmaktadõr. Ancak her Ÿç dilinde kendilerine has šzellikleri vardõr. Arapçada sšzcŸklerin eril, dişil ve nštr halleri bulunmaktadõr ve bu dilin çok farklõ bir šge yapõsõ ve sõralamasõ 1 Bu makale 12-13 Kasõm 2015 tarihlerinde İstanbul Aydõn †niversitesi, Aydõn T…MER tarafõndan dŸzenlenen TŸrkçenin Yabancõ Dil Olarak …ğretimi Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur. 2 Kõrõkkale †niversitesi, TŸrk Dili ve Edebiyatõ A.B. Dalõ, Doktora …ğrencisi, el-mek: [email protected] 2 Pakistanlılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Her İki Dilde Yer Alan Benzer Sözcüklerin Öğretime Katkıları vardõr. Ancak bazõ benzer sšzcŸkler bir şeylerin çağrõşõmõnõ yapmaktadõr. Fars dilinde ise sšzcŸklerin eril, dişil ve nštr halleri yoktur, tek çeşit sšzcŸk yapõsõ vardõr. Bazõ yapõlar dõşõnda TŸrkçe ile benzer bir šge dizilişi gšrŸlmektedir. Burada da bazõ benzer sšzcŸkler çeşitli çağrõşõmlar yapmaktadõrlar. Farsçanõn TŸrkçeden šzellikle cŸmle tamlama konusunda farklõlõğõ gšze çarpmaktadõr, Farsçada tamlama TŸrkçedekinin tersidir. TŸrk dili hem sšzcŸklerin Urdu dili sšzcŸklerine hem de šge dizilişinin benzerliği ile birlikte Pakistanlõ vatandaşlarõn TŸrkçeyi šğrenmelerinde bŸyŸk kolaylõklar sağlamaktadõr. Son zamanlarda yayõmlanan TŸrk dili ve Urdu dili konuşma, gramer ve yazma kitaplarõ da eğitime bŸyŸk kolaylõklar sağlamaktadırlar
URI: http://hdl.handle.net/11547/10824
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.